Zwiększmy znaczenie studenckich pomysłów w samorządzie

Władze samorządu gminnego i wojewódzkiego muszą korzystać z kreatywności oraz nowoczesnych i innowacyjnych pomysłów, które niewątpliwie są atutem osób młodych. Młodzi Nowocześni z Dolnego Śląska, wspólnie ze stowarzyszeniem „Nowy Wrocław” przedstawili propozycje zmian w konkursach dotyczących wykorzystania prac magisterskich do planów i strategii rozwoju miasta i województwa.

Województwo dolnośląskie jest piątym województwem w Polsce pod względem ludności i jednym z największych w Polsce ośrodków akademickich. Na Dolnym Śląsku swoje siedziby i filie posiada ponad 40 publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, w tym samym Wrocławiu 26 uczelni na które uczęszcza ok. 119 tys. studentów. Jednostki samorządu terytorialnego zaczynają kooperować z uczelniami, w zakresie wyróżniania najlepszych studentów.

„Coraz więcej miast i województw, decyduje się na realizację projektów w ramach, których najlepsze, obronione prace magisterskie z danego roku są nagradzane. Naszym zdaniem wybierane prace nie powinny być tylko i wyłącznie nagradzane w postaci pieniężnej, ale przede wszystkim najciekawsze zawarte w nich pomysły muszą być wdrażane w życie.” – mówi ​Mateusz Jędrachowicz​, sekretarz stowarzyszenia „Nowy Wrocław”.

Urząd Miejski Wrocławia realizuje konkurs “Wrocławska Magnolia”. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni, którzy w danym roku akademickim obronili pracę magisterską dotyczącą poprawy jakości życia wrocławian, a w szczególności szeroko pojętej ochrony środowiska i przyrody miasta Wrocławia oraz ochrony zdrowia i życia człowieka. O ile miasto sprecyzowało nieco cel konkursu, to realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkurs “Najlepszy Dyplom Roku” już tej kwestii tak szczegółowo nie definiuje.

„Proponujemy zmiany w zakresie  funkcjonowania obu konkursów. Po pierwsze, chcemy by Urzędy   mogły proponować uczelniom tematy prac,  tak by odpowiadały one na konkretne zapotrzebowania Wrocławia, Województwa Dolnośląskiego lub innych miast. Oczywiście zgłoszenia odbywałyby się ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym procedowanie, ewentualną korektę i ostateczne włączenie proponowanych tematów do listy tematów prac realizowanych przez przyszłych dyplomantów.” – mówi ​Paweł Czuliński​, koordynator regionalny Młodzi .Nowocześni Dolny Śląsk.

Wnioskodawcy przedstawili dziesięć główny obszarów, które w każdym roku akademickim podlegałyby rozwinięciu przez dyplomantów: Rozwój transportu publicznego, Planowanie zabudowy i kluczowych inwestycji kubaturowych, Kosztorysy i analiza wariantów rozwiązań, Zagospodarowanie przestrzenne, Gospodarka wodna, Sprawy społeczne, Ochrona środowiska, Ekonomia i budżet, Promocja oraz Zarządzanie i optymalizacja.

“Uważamy, że realizowane konkursy to dobre rozwiązanie ze strony Miasta i Województwa, jednak powinny one być poszerzone o dodatkowe tematy, związane z problemami najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska.” – dodaje ​Czuliński​.

Obecnie konkursy, gdzie jednostki samorządu terytorialnego nagradzają najlepsze prace magisterskie, posiadają swoje indywidualne regulaminy. We wszystkich zidentyfikowanych przypadkach określony organ uczelniany przedstawia do oceny, komisji konkursowej wybrane tematy prac dyplomowych. Dlatego też dolnośląscy Młodzi Nowocześni i stowarzyszenie „Nowy Wrocław”  postulują o wprowadzenie możliwości bezpośredniego składania prac magisterskich przez absolwentów uczelni wyższych, którzy pisali pracę na jeden z tematów zgłoszonych przez urzędy i  uzyskali z obrony pracy magisterskiej minimum ocenę “bardzo dobrą”.

“Uważamy, że przepisy w postaci zgłaszania prac do komisji konkursowej jedynie przez wskazane organy, znacznie ograniczają urzędy w kwestii możliwości wdrażania jak największej ilości najciekawszych pomysłów zaproponowanych w pracach magisterskich. Dlatego proponujemy konkretne zmiany w funkcjonowaniu obu konkursów.” – dodaje ​Jędrachowicz​.

 „Nie ma barier w polskim prawie, a w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie możliwości bezpośredniego przedkładania, czy publikacji obronionych prac magisterskich do wybranych instytucji publicznych. Oczywiście szczegóły funkcjonowania nowych zasad wymagałyby ustaleń urzędów z uczelniami, jednak nasza propozycja jest możliwa do realizacji” – podsumowuje ​Mateusz Żyła​, członek Młodzi .Nowocześni Dolny Śląsk.

Zgodnie z art. 15a ww. ustawy, ​uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta, jednak jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować.

Wnioski zostały złożone przez inicjatorów do Urzędu Miejskiego Wrocławia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2024 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?